آيا به راستي حکومت ايران، اسلامي است؟

در مورد حکومت اسلامي، ما با يک «آنچه بايد» و يک «آنچه هست» روبرو هستيم.
اما «آنچه بايد»:
طبق نظر حضرت امام، ولي فقيه صاحب تمامي شئون پيامبر به غير از وحي و رسالت است (البته علماي ديگر نظرات متفاوتي دارند) پيامبر سه شأن دارد: ابلاغ وحي (احکام)، قضاوت و رياست جامعه.
در باب ابلاغ وحي يا همان اجراي احکام، پيامبر هيچ اختياري از خود ندارد و هرچه هست همان حکم خدا است.
در باب قضاوت هم هرچه هست بر دو مقوله‌ي شواهد و حکم خدا استوار است.
اما در باب رياست جامعه، به غير از موارد استثنايي که وحي نازل شده، باقي، تماماً به پيامبر واگذار شده و ايشان مختار بودند ضمن مشورت با مردم، تصميم خودشان را بگريند.
در دو مورد اول، هيچ نظر مخالفي قابل شنيدن نيست، چون حکم خداست؛ اما در مورد سوم، نظر مخالف با نظر پيامبر، قابل بررسي است؛ هرچند در نهايت دستور پيامبر اجرا خواهد شد.
مقوله‌ي حکومت، به‌ويژه در امور اجرايي، به شأن سوم، يعني رياست جامعه برمي‌گردد.
در اينجا وظايف مجلس، دستگاه قضا و ... همگي يا مستقيماً شأن و وظيفه‌ي رهبر است يا حکم مشاور وي را دارند.
مثلاً قضاوت با ولي‌فقيه است که مي‌تواند آن را به ديگري تنفيذ کند. در باب قانون‌گذاري، مجلس حکم مشاور را دارد و در امور اجرايي هم رهبر اين وظيفه را به فرد معتمد مردم تنفيذ مي‌کند.
همچنين مشروعيت در اسلام دو بعد دارد: نخست، حقانيت که از جانب خداست و تضمين آن در زمان غيبت، با ولي‌فقيه است و دوم مقبوليت که با مردم است. هرکدام نباشد، مشروعيت هم نخواهد بود.
در اين حکومت، مردم حق دارند حتي رئيس جامعه را ولو آنکه پيامبر باشد، مورد انتقاد و تحت نظارت قرار دهند و او هم ملزم به پاسخگويي است، در مقابل مردم هم ملزم به اطاعت هستند.
اما در مورد «آنچه هست» بايد پرسيد:
آيا به‌راستي مجلس مشاور رهبر است؟
آيا به‌راستي نظر و تصميم شوراي نگهبان همان نظر و تصميم رهبر است؟
آيا رهبر فراتر از عزل و نصب رئيس دستگاه قضا و عفو محکومان، قدرت ديگري در امر قضاوت دارد؟
آيا رئيس جمهور درواقع جانشين رهبر در امور اجرايي است؟ (به اين معنا که تضمين شده خارج از شئونات جامعه‌ي اسلامي و قانون، رفتار نخواهد کرد نه اينکه اختيار از خود نداشته و صرفاً مجري اوامر رهبر باشد)
آيا در طول دوران مسئوليت يک نفر مثل رئيس جمهور يا نماينده‌ي مجلس، دو عنصر اساسي مشروعيت اسلامي، يعني حقانيت و مقبوليت مورد بررسي قرار مي‌گيرد؟ (يعني اين تضمين هست که تحت هر شرايطي اگر حقانيت يا مقبوليت وي (مشروعيت) زير سؤال رفت مورد بازخواست واقع شده و حتي عزل شود؟)
آيا در مورد مسئولاني مانند فرماندهان نظامي، رئيس صداوسيما، مسئولان قضايي، شوراي نگهبان و ... که مقامات انتصابي هستند، علاوه بر بُعد حقانيت، بُعد مقبوليت هم مورد بررسي قرار مي‌گيرد؟
آيا مردم به‌درستي امکان نظارت بر تمامي شئون مديريت حتي رهبري را دارند؟
و ... .
پاسخ به اين پرسش‌ها مشخص خواهد کرد که ما حکومت اسلامي مطمح نظر امام خميني را داريم يا نداريم.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.