ارزیابی اختلالات زبانی/سوادآموزی کودکان مدرسه رو : برگرفته از کتاب, a guide to clinical assesment and professional reporting writting in speech pathology: بخش ۴همکاری کودک به عنوان یکی از منابع اطلاعاتی اهمیت برابری با اطلاعات اخذ شده از والدین دارد. مجددا باید بگوییم, که سوالات باز کارآمدی قابل توجهی دارند. توصیه می کنیم که در استفاده از اصطلاحات احتیاز شود, و البته ماهیت سوالات بسته به سن کودک و سطح بلوغ او بسیار متغیر خواهد بود. برخی از سوالات مقدماتی ممکن است شامل موارد پایین باشند: • فکر می کنی که بابا/مامان چرا امروز تو رو به اینجا اووردن؟ • در مورد خانوده و چیزهایی که در زمان باهم بودن انجام می دهید به من بگو؟ • دوست داری چه نوع کارهایی/چیزهایی را با دوستانت انجام بدهید؟ • در مورد مدرسه ات به من بگو. کدام موضوعات را دوست داری و کدام موضوعات رادوست نداری؟ • زمانی که در مدرسه نیستی دوست داری چه کتاب های را برای سرگرمی بخوانی؟ • زمانی که در مدرسه نیستی یا مشغول تکالیف مدرسه نباشی, دوست داری چه نوع چیزهایی را انجام بدهی؟ پاسخ های به دست آمده از کودک می تواند نیاز به سوالات بعدی اختصاصی تر را مشخص نماید. در صورتی که کودک هیچ گونه پاسخ واضحی در رابطه با ماهیت مشکلات خود نداشته باشد, لذا آزمونگر سپس نیاز خواهد داشت که درباره برنامه روزمره کودک چه در منزل و چه در مدرسه بیشتر بداند. در صورتی که کودک از مشکلات خود آگاه باشد, بنابراین سپس نیاز خواهد بود که آزمونگر فرصت کافی در اختیار کودک بگذارد تا در مورد احساستش, و راهبردهای مقابله ای خود در مواجه با خانواده, دوستان, و معلمان بحث نماید. در صورتی که کودک یک معلم یا موضوع درسی را پرزحمت و رنج آور می داند, سپس نیاز خواهد بود که تا جای ممکن سوالات آزمونگر بر حول ماهیت ناامیدی کودک تمرکز داشته باشند. در ذهن داشتن این نکته ضروری است که حتی بابصیرت ترین کودکان نیز ممکن است تاحدودی نسبت به مشکلات خود حالت دفاعی بگیرند و دیگران را مقصر بدانند تا اینکه مسئولیت مشکل خود را بپذیرند. این موضوع نیز خود قسمت دیگری از اطلاعات است که می تواند به درک عمیق تر و ارزیابی کامل تر مشکل کمک نماید. ابزارهای ارزیابی رسمی انتخاب ابزارهای ارزیابی رسمی به سن و سطح رشدی برآورد شده کودک, و همچنین جنبه زبان, تعامل شناختی-زبانی, و مهارت های زبانی مدنظر بستگی خواهد داشت. لیست ابزارهای ارزیابی رسمی برای کودکان مدرسه رو گسترده و در حال گسترش است. نمونه های زیادی از رویه هایی مورد استفاده گسترده, بر اساس حوزه های خاص موردنظر, در جدول 1-10 ارائه شده است ( همچنین قسمت وبسایت های پیشنهادی در پایان این فصل را ببینید). پروتکل های ارزیابی جامع, پروتکل هایی هستند که طیفی از مهارت های زبانی و مهارت های مرتبط را در سطوح مختلف سیستم قوائد زبانی بررسی می کنند. این آزمون ها احتمالا مهارت های درکی و بیانی را ارزیابی می کنند و ممکن است شامل تکالیفی برای سنجش زبانی محاوره/یا نوشتاری باشند. برخی از این آزمون ها ممکن است تعاملات شناختی-زبانی زیربنایی را اندازه گیری نمایند. جدول 1-10: پروتکل ارزیابی جامع ابزار ارزیابی (آزمون)/ بازه سنی توضیح مولف/سال/ناشر مبانی ارزیابی بالینی زبان (CELF), 21:11-5:0 زبان اصلی عمومی, زبان درکی و بیانی, محتوای زبان, ساختار, Semel,wig.7 secord(2003) ساختار زبان,شاخص های حافظه فعال,سطوح مختلف سیستم قوائد زبان, مهارت های فرازبانی, آگاهی واجشناختی ارزیابی جامع زبان محاوره (CASL) 21:11-3:0 واژگان, معناشناسی, صرفی-نحوی, و دانش کاربردشناختی, درک ,carrow-woolfolk(1999), تحت الفظی و غیرتحت الفظی خدمات سایکو غرب آزمون شایستگی یادگیری دترویت(DTLA-4) 17:0 -6:0 زبان دریافتی و بیانی و تکالیف حافظه و حرکتی مرتبط, مهارتهای زبانی کلامی Hammil(1998),pro-Ed و غیرکلامی, حوزه های افزایش یافته و تقلیل یافته توجهی و حرکتی آزمون توانایی های روانی-زبانیایلیونویز(LTPA-3) 12:11-5:0 معناشناختی,صرفی-نحوی, و آگاهی واجشناختی, زبان شفاهی, خواندن, نوشتن HAMMIL,MATHER,& ROBERTS (2001) و هجی کردن آزمون زبان نوجوانان و بزرگسالان(TOAL-4) 24:11-12:0 درک و بیان ساختارهای واژگانی, معناشناختی, صرفی-نحوی, همچنین زبان Hammil,brown,larsen,& wiederholt(2007) محاوره و نوشتاری آزمون کفایت زبانی(TLC) سطح 1: درک و بیان ساختارهای واژگانی, معناشناختی, صرفی-نحوی, مهارت های Wig,& secord (1989), psych corp 9:11-5:0 فرازبانی و زبان تخیلی سطح 2: 18:11-10:0 آزمون رشد زبانی: متوسط (TOLD:I-4) 17:11-8:0 درک و بیان ساختارهای واژگانی, معناشناختی, صرفی-نحوی, معانی چندگانه Hammil & newcomer (2008), pro-ED آزمون رشد زبانی: اولیه (TOLD: P-4) 8:11-4:0 درک و بیان ساختارهای واژگانی, معناشناختی, صرفی-نحوی و واجشناختی Hammil & newcomer (2008), pro-ED چندین ابزار ارزیابی رسمی برای بررسی عمیق تر معناشناسی, نحو, و/یا دانش و عملکرد صرفی در دسترس هستند (جدول 2-10). این ابزارهای ممکن است بطورویژه مهارت های دریافتی و/یا بیانی, بازیابی واژه, یا دانش فرازبانی واژگان, معناشناختی, یا جنبه گرامر زبان را ارزیابی کنند. آزمون های ارزیابی متعددی به منظور بررسی مهارت های فرازبانی در سطح سیستم قوائد زبانی یا آگاهی واجشناختی و واجی طراحی شده است, که دو مهارت آخر مجموعه ای از مهارت های مرتبط با زبان هستند که حیاتی بودن نقش آنها در اکتساب رمزگشایی اولیه و سوادآموزی مشخص شده است (جدول 3-10 ببینید). اگرچه آزمون های رسمی مهارت های کاربردشناختی زبان (جدول 4-10 را ببینید) به احتمال زیاد مهارت های فرازبانی یا فراکاربردشناختی را اندازه گیری می کنند ( یعنی زمانی که از کودک خواسته می شود که از زبان در یک بافت اجتماعی خاص استفاده کند, و نه اینکه فرصت هایی برای مشاهده واقعی رفتار تعامل ارتباطی کودک فراهم شود), رویه های خاصی وجود دارد که می تواند در فرآیند ارزیابی سودمند و کمک کننده باشد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.