تعبیر خواب افروشه

رویای افروشه

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

خوردن افروشه به خواب بر سه وجه بود. اول: سخن لطیف، دوم: مال، سوم: مراد یافتنی که در دل بود.

محمد ابن سیرین بصری گوید:

افروشه آن بهتر بود که در وی زعفران نباشد چون اندک بیند، سخن خوب و لطیف و خوش بود و چون بسیار دید مالی بود که به رنج و سختی بدست آورد. اگر دید اندک افروشه کسی به او داد و بخورد، دلیل که از آن کس سخن لطیف بشنود، چنانکه موافق طبع بود. اگر دید افروشه بسیار داشت، دلیل که به قدر آن مال به رنج و سختی حاصل شود.

لینک دانلود تعبیر خواب از سایت پرشین بلاگ

و یا لینک گول سایت

تعبیر خواب افروشه , تعبیر خواب حلوا , تعبیر خواب فروشه , تعبیر خواب عسل , تعبیر خواب آفروشه , تعبیر خواب خبیص , تعبیر خواب خبیصه , تعبیر خواب ابوطیب , تعبیر خواب ابوسهل , تعبیر خواب ابوصالح , خواب دیدن افروشه , خواب دیدن حلوا , خواب دیدن فروشه , خواب دیدن عسل , خواب دیدن آفروشه , خواب دیدن خبیص , خواب دیدن خبیصه , خواب دیدن ابوطیب , خواب دیدن ابوسهل , خواب دیدن ابوصالح , رویای افروشه , رویای حلوا , رویای فروشه , رویای عسل , رویای آفروشه , رویای خبیص , رویای خبیصه , رویای ابوطیب , رویای ابوسهل , رویای ابوصالح , تعبیر افروشه , تعبیر حلوا , تعبیر فروشه , تعبیر عسل , تعبیر آفروشه , تعبیر خبیص , تعبیر خبیصه , تعبیر ابوطیب , تعبیر ابوسهل , تعبیر ابوصالح , خواب افروشه , خواب حلوا , خواب فروشه , خواب عسل , خواب آفروشه , خواب خبیص , خواب خبیصه , خواب ابوطیب , خواب ابوسهل , خواب ابوصالح ,

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.