تعبیر خواب افسرده

رویای افسرده

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید:

خوردن افسرده در خواب غم و اندوه بود. اگر دید چیزی افسرده همی خورد، دلیل که به قدر آن، وی را غم و اندوه رسد. اگر دید افسرده کسی بدو داد و از وی بخورد، دلیل که با شخصی او را جنگ و خصومت افتد. اگر از وی هیچ نخورد، اندوهی به وی نرسد.

جابر مغربی می گوید:

خوردن افسرده در خواب، دلیل که او جنگ و خصومت افتد و علی الجمله هیچ خیر در خوردن افسرده نباشد.

لینک دانلود تعبیر خواب از سایت پرشین بلاگ

و یا لینک گول سایت

تعبیر خواب افسرده , تعبیر خواب آزرده , تعبیر خواب اندوهگین , تعبیر خواب اندوهناک , تعبیر خواب بیحال , تعبیر خواب پریشانحال , تعبیر خواب پژمان , تعبیر خواب پژمرده , تعبیر خواب خمود , تعبیر خواب دلتنگ , تعبیر خواب دلمرده , تعبیر خواب رنجیده , تعبیر خواب غمگین , تعبیر خواب غمناک , تعبیر خواب گرفته , تعبیر خواب متاثر , تعبیر خواب محزون , تعبیر خواب ملول , تعبیر خواب نژند , خواب دیدن افسرده , خواب دیدن آزرده , خواب دیدن اندوهگین , خواب دیدن اندوهناک , خواب دیدن بیحال , خواب دیدن پریشانحال , خواب دیدن پژمان , خواب دیدن پژمرده , خواب دیدن خمود , خواب دیدن دلتنگ , خواب دیدن دلمرده , خواب دیدن رنجیده , خواب دیدن غمگین , خواب دیدن غمناک , خواب دیدن گرفته , خواب دیدن متاثر , خواب دیدن محزون , خواب دیدن ملول , خواب دیدن نژند , رویای افسرده , رویای آزرده , رویای اندوهگین , رویای اندوهناک , رویای بیحال , رویای پریشانحال , رویای پژمان , رویای پژمرده , رویای خمود , رویای دلتنگ , رویای دلمرده , رویای رنجیده , رویای غمگین , رویای غمناک , رویای گرفته , رویای متاثر , رویای محزون , رویای ملول , رویای نژند , تعبیر افسرده , تعبیر آزرده , تعبیر اندوهگین , تعبیر اندوهناک , تعبیر بیحال , تعبیر پریشانحال , تعبیر پژمان , تعبیر پژمرده , تعبیر خمود , تعبیر دلتنگ , تعبیر دلمرده , تعبیر رنجیده , تعبیر غمگین , تعبیر غمناک , تعبیر گرفته , تعبیر متاثر , تعبیر محزون , تعبیر ملول , تعبیر نژند , خواب افسرده , خواب آزرده , خواب اندوهگین , خواب اندوهناک , خواب بیحال , خواب پریشانحال , خواب پژمان , خواب پژمرده , خواب خمود , خواب دلتنگ , خواب دلمرده , خواب رنجیده , خواب غمگین , خواب غمناک , خواب گرفته , خواب متاثر , خواب محزون , خواب ملول , خواب نژند ,

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.