تعبیر خواب افلیج

رویای افلیج

آنلی بیتون می گوید:

1ـ اگر خواب ببینید افلیح شده اید ، نشانة آن است که قراردادهایی بی ثبات با دیگران می بندید .

2ـ اگر خواب ببینید دوستتان افلیح شده است ، علامت آن است که دچار بیماری و تردید خواهید شد . تردیدی که به درون خانة شما نیز نفوذ خواهد یافت .

3ـ اگر کسی خواب ببیند یارش افلیج شده است ، نشانة آن است که نارضایتی از موضوعی شادمانی او را تحت الشعاع قرار خواهد داد .

لینک دانلود تعبیر خواب از سایت پرشین بلاگ

و یا لینک گول سایت

تعبیر خواب افلیج , تعبیر خواب مفلوج , تعبیر خواب زمین گیر , تعبیر خواب شل , تعبیر خواب فلج , تعبیر خواب معلول , تعبیر خواب فالج , تعبیر خواب سستی , تعبیر خواب فروهشتگی , خواب دیدن افلیج , خواب دیدن مفلوج , خواب دیدن زمین گیر , خواب دیدن شل , خواب دیدن فلج , خواب دیدن معلول , خواب دیدن فالج , خواب دیدن سستی , خواب دیدن فروهشتگی , رویای افلیج , رویای مفلوج , رویای زمین گیر , رویای شل , رویای فلج , رویای معلول , رویای فالج , رویای سستی , رویای فروهشتگی , تعبیر افلیج , تعبیر مفلوج , تعبیر زمین گیر , تعبیر شل , تعبیر فلج , تعبیر معلول , تعبیر فالج , تعبیر سستی , تعبیر فروهشتگی , خواب افلیج , خواب مفلوج , خواب زمین گیر , خواب شل , خواب فلج , خواب معلول , خواب فالج , خواب سستی , خواب فروهشتگی ,

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.