تعبیر خواب افیون

رویای افیون

محمد ابن سیرین بصری گوید:

دیدن افیون به خواب، دلیل بر غم و اندیشه و خوردن وی، دلیل بر غم و اندوه و مصیبت نماید.

لینک دانلود تعبیر خواب از سایت پرشین بلاگ

و یا لینک گول سایت

تعبیر خواب افیون , تعبیر خواب تریاک , تعبیر خواب روانگردان , تعبیر خواب مخدر , تعبیر خواب شیره , تعبیر خواب خشخاش , تعبیر خواب هروئین , تعبیر خواب حشیش , خواب دیدن افیون , خواب دیدن تریاک , خواب دیدن روانگردان , خواب دیدن مخدر , خواب دیدن شیره , خواب دیدن خشخاش , خواب دیدن هروئین , خواب دیدن حشیش , رویای افیون , رویای تریاک , رویای روانگردان , رویای مخدر , رویای شیره , رویای خشخاش , رویای هروئین , رویای حشیش , تعبیر افیون , تعبیر تریاک , تعبیر روانگردان , تعبیر مخدر , تعبیر شیره , تعبیر خشخاش , تعبیر هروئین , تعبیر حشیش , خواب افیون , خواب تریاک , خواب روانگردان , خواب مخدر , خواب شیره , خواب خشخاش , خواب هروئین , خواب حشیش ,

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.