تعبیر خواب اقامتگاه

خواب دیدن اقامتگاه

آنلی بیتون می گوید:

1ـ اگر خواب ببینید محل اقامبی برای خود پیدا نمی کنید ، ایمان خود را از دست خواهید داد .

2ـ اگر خواب ببینید محلی برای اقامت وجود ندارد ، به این معناست که تلاشهابتان بی ثمر خواهد ماند .

3ـ اگر خواب ببینید اقامتگاه و محل زندگی شما تغییر یافته است ، نشانة آن است که بزودی پیغامهایی دریافت خواهید کرد ، و سفرهای زیادی پیش رو خواهید داشت .

4ـ اگر زن جوانی خواب ببیند محل اقامت خود را ترک کرده است ، نشانة آن است که به او تهمت و افترا خواهند زد .

لینک دانلود تعبیر خواب از سایت میزبان بلاگ

و یا لینک گول سایت

تعبیر خواب اقامتگاه , تعبیر خواب اتراقگاه , تعبیر خواب توقفگاه , تعبیر خواب منزلگاه , تعبیر خواب مسکن , تعبیر خواب موطن , تعبیر خواب سکن , خواب دیدن اقامتگاه , خواب دیدن اتراقگاه , خواب دیدن توقفگاه , خواب دیدن منزلگاه , خواب دیدن مسکن , خواب دیدن موطن , خواب دیدن سکن , رویای اقامتگاه , رویای اتراقگاه , رویای توقفگاه , رویای منزلگاه , رویای مسکن , رویای موطن , رویای سکن , تعبیر اقامتگاه , تعبیر اتراقگاه , تعبیر توقفگاه , تعبیر منزلگاه , تعبیر مسکن , تعبیر موطن , تعبیر سکن , خواب اقامتگاه , خواب اتراقگاه , خواب توقفگاه , خواب منزلگاه , خواب مسکن , خواب موطن , خواب سکن ,

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.