تعبیر خواب الاغ

رویای الاغ

یوسف نبی علیه السلام می فرماید:

دیدن خریدن الاغ بنده یا ملازم پیدا کند

دیدن فروختن الاغ زیان باشد

دیدن الاغ بخت او را یاری می کند

آنلی بیتون می گوید:

1ـ دیدن الاغ در خواب ، نشانة آزردگی خاطر است واخباری که دیر از موعد به شما می رسد .

2ـ اگر الاغها را در حال حمل بار در خواب ببینید ، نشانة کار فراوان و بردباری بسیار است و موفقیت شما در سفر و امور شخصی .

3ـ اگر خواب ببینید الاغی به دنبال شما می آید ، نشانة آن است که حرفها و تهمت هایی که پشت سر شما زده می شود ، روزگار ملال آوری برای شما بوجود خواهد آورد .

4ـ اگر خواب ببینید الاغ سواری می کنید ، دلالت بر آن دارد که در دعواهای غیر قابل پیش بینی ، شرکت خواهید کرد .

لیلا برایت می گوید:

دیدن الاغ در خواب، نشانه‏ى دعوا گرفتن است. اگر در خواب ببینید که الاغى را مى‏زنید، بدین معنا است که نسبت به خانواده‏تان بى‏تفاوت شده‏اید. اگر در خواب مشغول غذا دادن به الاغ باشید، بدین معنا است به فردى که به شما بدى کرده، خوبى مى‏کنید. اگر الاغ را در حال دویدن ببینید، بدین معنا است که مشکلاتى برایتان به وجود مى‏آید.

در سر زمین رویاها آمده:

خواب یک الاغ : ازمشاجره هیچ سودی عایدتان نخواهد شد.

برروی یک الاغ سوارهستید : نکبت

شما یک الاغ دارید : مشاجره با دوست صمیمیتان .

یک الاغ از شما نافرمانی می کند : شانس در عشق

یک الاغ در حال دویدن : خبرهای بد و ناخوشایند

یک الاغ که به آهستگی راه می رود : امنیت

یک الاغ میخرید : شادی در کانون خانواده

یک الاغ می فروشید : شکست و ضرر بزرگ در آینده نزدیک

یک الاغ را بار می کنید : کارهای سودمند در آینده نزدیک

روی یک الاغ نشسته اید : کارهایتان بیشترخواهدشد و ثروت به شما رو می آورد .

یک الاغ با بار روی پشتش : پول

بچه ها روی الاغ سوار هستند : خوشبختی

یک الاغ را ازطویله بیرون می آورید : 1- کارهای شما رو به تیرگی میروند 2- یک ماجرای عشقی به پایان میرسد .

یک الاغ را می زنید : خبرهای بد و نا خوشایند

یک الاغ به شما جفتک می اندازد : عشق ناکام

کفشهایتان را روی الاغ می گذاردید : کار بسیار سختی در انتظار شماست .

یک الاغ مرده را می بینید : عمرشما طولانی می شود

یک الاغ را می کشید : تمام دارائی تان را از دست خواهید داد .

گوشهای یک الاغ : بزودی با یک رسوائی بزرگ مواجه می شوید .

صدای عرعر الاغ را می شنوید : 1- فلاکت و شرمساری 2- مرگ یک دوست

صدای عرعر چندین الاغ : دوستانتان به دیدن شما می آیند .

یک الاغ وحشی : کارهایتان را بخوبی اداره نمیکنید

تعداد زیادی الاغ : عشق شما را ترک می کند .

الاغهایی که مال دیگران هستند : دوستان بسیار صادقی خواهید داشت .

لینک دانلود تعبیر خواب از سایت پرشین بلاگ

و یا لینک گول سایت

تعبیر خواب الاغ , تعبیر خواب خر , تعبیر خواب حمار , تعبیر خواب درازگوش , تعبیر خواب اولاق , تعبیر خواب اولاغ , خواب دیدن الاغ , خواب دیدن خر , خواب دیدن حمار , خواب دیدن درازگوش , خواب دیدن اولاق , خواب دیدن اولاغ , رویای الاغ , رویای خر , رویای حمار , رویای درازگوش , رویای اولاق , رویای اولاغ , تعبیر الاغ , تعبیر خر , تعبیر حمار , تعبیر درازگوش , تعبیر اولاق , تعبیر اولاغ , خواب الاغ , خواب خر , خواب حمار , خواب درازگوش , خواب اولاق , خواب اولاغ ,

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.