تعبیر خواب النگو

رویای النگو

آنلی بیتون می گوید:

1ـ اگر خواب ببینید النگویی در دست دارید که دوست یا نامزد شما هدیه داده است ، نشانة آن است که در آینده ای نزدیک ازدواج خواهید کرد .

2ـ اگر دختری در خواب النگوی خود را گم کند ، در آینده با زیانها و مشکلات فراوانی روبرو می شود .

3ـ اگر خواب ببینید النگویی پیدا می کنید ، نشانة کسب ثروتی قابل توجه است .

لینک دانلود تعبیر خواب از سایت پرشین بلاگ

و یا لینک گول سایت

تعبیر خواب النگو , تعبیر خواب دستبرنجن , تعبیر خواب دستبند , تعبیر خواب دستیاره , تعبیر خواب دست رنجن , تعبیر خواب دستانه , تعبیر خواب بازوبند , خواب دیدن النگو , خواب دیدن دستبرنجن , خواب دیدن دستبند , خواب دیدن دستیاره , خواب دیدن دست رنجن , خواب دیدن دستانه , خواب دیدن بازوبند , رویای النگو , رویای دستبرنجن , رویای دستبند , رویای دستیاره , رویای دست رنجن , رویای دستانه , رویای بازوبند , تعبیر النگو , تعبیر دستبرنجن , تعبیر دستبند , تعبیر دستیاره , تعبیر دست رنجن , تعبیر دستانه , تعبیر بازوبند , خواب النگو , خواب دستبرنجن , خواب دستبند , خواب دستیاره , خواب دست رنجن , خواب دستانه , خواب بازوبند ,

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.