تعبیر خواب الوار

رویای الوار

آنلی بیتون می گوید:

1ـ دیدن الوار در خواب ، نشانة آن است که با قبول کارهای سخت ، مزد اندکی به دست خواهید آورد .

2ـ دیدن الوارهای شعله ور در خواب ، نشانة آن است که از منبعی ناشناخته سود و ثروتی به شما خواهد رسید .

3ـ اگر خواب ببینید الوارها را اره می کنید ، نشانة آن است که معاملاتی بیهوده انجام خواهید داد .

در سر زمین رویاها آمده:

خواب الوار چوبی : یک تغییر در اطراف شما رخ می دهد .

الوار چوبی خیلی سنگین : مجبور خواهید شد بار سنگینی را حمل کنید .

الوار چوبی سبک : یک پاداش خوب که شایستگی شما را دارد .

یک تیر بزرگ فولادی : پول

لینک دانلود تعبیر خواب از سایت پرشین بلاگ

و یا لینک گول سایت

تعبیر خواب الوار , تعبیر خواب تخته چوب , تعبیر خواب چوب قطور , خواب دیدن الوار , خواب دیدن تخته چوب , خواب دیدن چوب قطور , رویای الوار , رویای تخته چوب , رویای چوب قطور , تعبیر الوار , تعبیر تخته چوب , تعبیر چوب قطور , خواب الوار , خواب تخته چوب , خواب چوب قطور ,

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.