تعبیر خواب امیر

رویای امیر

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

دیدن امیر در خواب، بر رییس و بزرگ مردم بودن، دلالت دارد و نیز، بر ازدواج افراد مجرّد؛  زیرا فرد با ازدواج، امیر خانه میشود. امیر شدن در خواب، ممکن است ترس گرفتار شدن و به زندان افتادن را به دنبال داشته باشد؛ زیرا امیر در روز قیامت، دستانش به گردنش بسته شده است و تنها عدل و دادش،آن را باز میکند.

لینک دانلود تعبیر خواب از سایت پرشین بلاگ

و یا لینک گول سایت

تعبیر خواب امیر , تعبیر خواب فرمانده , تعبیر خواب فرمانروا , تعبیر خواب حاکم , تعبیر خواب حکمران , تعبیر خواب خان , تعبیر خواب خدیو , تعبیر خواب رئیس , تعبیر خواب ژنرال , تعبیر خواب سرلشکر , تعبیر خواب سلطان , تعبیر خواب شاه , تعبیر خواب شیخ , تعبیر خواب فرمانده , تعبیر خواب ملک , خواب دیدن امیر , خواب دیدن فرمانده , خواب دیدن فرمانروا , خواب دیدن حاکم , خواب دیدن حکمران , خواب دیدن خان , خواب دیدن خدیو , خواب دیدن رئیس , خواب دیدن ژنرال , خواب دیدن سرلشکر , خواب دیدن سلطان , خواب دیدن شاه , خواب دیدن شیخ , خواب دیدن فرمانده , خواب دیدن ملک , رویای امیر , رویای فرمانده , رویای فرمانروا , رویای حاکم , رویای حکمران , رویای خان , رویای خدیو , رویای رئیس , رویای ژنرال , رویای سرلشکر , رویای سلطان , رویای شاه , رویای شیخ , رویای فرمانده , رویای ملک , تعبیر امیر , تعبیر فرمانده , تعبیر فرمانروا , تعبیر حاکم , تعبیر حکمران , تعبیر خان , تعبیر خدیو , تعبیر رئیس , تعبیر ژنرال , تعبیر سرلشکر , تعبیر سلطان , تعبیر شاه , تعبیر شیخ , تعبیر فرمانده , تعبیر ملک , خواب امیر , خواب فرمانده , خواب فرمانروا , خواب حاکم , خواب حکمران , خواب خان , خواب خدیو , خواب رئیس , خواب ژنرال , خواب سرلشکر , خواب سلطان , خواب شاه , خواب شیخ , خواب فرمانده , خواب ملک ,

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.