عمل

بهترين پوشش بودتقوي تو


کوشش شيطان به کندن سوي تو


خيرپوشش چون بودتقوي برت


گردردشيطان زتن افتدسرت


برده داري بردگي رازن کنار


چون اراده رفت تاراج رفته اي برسوي نار


ثبت ميگرددعمل هادروجود


عاقبت برگشت ماسويش نمود


گاه انگيزدعذاب دربين ما


گاه ازبالاوگاهي زيرپا


گاه گرددشيعه شيعه کارما


اين همه اعمال مادرکارما


هرخبردارداثردرکارما


گرشدي غافل بکن علمي بپا


گرشدي درمحفلي ديدي خطا


ترک مجلس رابکن بازآي باشدروا


باخداباش وبکويش زن قدم 


شوبه تسليمي عيان غيراوباشدعدم


قدسيان گرددعمل هاراثمر


آن ثمرشايسته است دارداثر

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.