مسلماني

خلقت ماباسدازيک ريشه اي


شعبه شعبه کرده است انديشه اي


تاشناسندهمدگررادرزمان


تقوي است اندرنهايت درامان


اين تنوع درقبايل ازخداست


گرخداخواهدکندباهم رواست


گريهودي يامسيح يامسلمان نام تو


درکرامت نزدحق تقوي پسندکارتو


اولش مومن به حق بعدش معادي درشمار


باعمل آيدنصيب تاکني آن رانثار


ماکه باشيم ازخدابرگشت ماسويش روان


هرزمان درفتنه ايم عاقبت سويش دوان


قدسيان بالاوپايين مي روي


بارضايت برسوي اومي جهي

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.