۲۲۸

✔ الکـــے امیدوارش نکن
✔ الکـــے دلخوشش نکن
✔ الکـــے بش نگو رسیدے زنگ بزن
✔ الکـــے اسمشو صدا نکن که طرف بگه جووونم
✔ الکـــے هی نگو عشقِ مــن زندگے ِمن
✔ اون داره حرفاتو باور میکنه لعنتــــــــــــــے
✔ وقتے میری داغون میشه داغــــــــــــــــــون...
کآش یکی بود درک میکرد
میفهمید...

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.